• 02 октября 2020 17:39
  • Отзывы :0
  • Просмотров: 421
  • 0

Шановні співвласники квартир!

В черговий раз нагадуємо вам про необхідність вчасно сплачувати всі рахунки за квартиру, адже накопичення боргів може призвести до дуже неприємних наслідків.

Яскравим прикладом цього може слугувати ситуація, яка склалася з співвласником квартир-боржників. Через свою недбалість та порушення законів у них вилучили колісно-транспортний засіб, яку державні виконавці забрали за рішенням суду.

Сім'я Дерменжі не сплачує рахунки за квартиру протягом значного періоду. Звісно, весь цей час загальна сума боргу постійно зростала.

Правління ОСББ “Нові Черемушки” багато разів нагадувало про необхідність сплати та попереджало про можливі наслідки несплати, але знайти порозуміння і дійти згоди з власниками квартири не вдалося.

Тоді правління ОСББ, керуючись нормами українського законодавства, звернулося до суду.

Суд ретельно вивчив справу та вислухав аргументи Дерменжі, але зрештою не виявив причин та підстав, через які власник квартири не має сплачувати рахунки.

Оскільки сума боргу виявилася досить великою, а порушники сплачувати її відмовились, то борг буде стягнуто у примусовому порядку (на основі рішення суду і відповідно до українського законодавства).

Примусове виконання судових рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України. Саме представники цієї служби 2 жовтня 2020 року вилучили автомобіль, який належить Дерменжі, як сплату за накопичений борг. Ще раз звертаємо увагу, що евакуація автомобілю була здійснена співробітниками Державної виконавчої служби у присутності представників поліції. Тому звинувачення Дерменжі на адресу правління ОСББ є безпідставними.

Крім того, за українським законодавством, та сторона, яка програла судовий спір, зобов'язана буде відшкодувати судові витрати та витрати на адвоката. Оскільки Дерменжі програли цю справу проти правління ОСББ “Нові Черемушки”, то тепер їм доведеться заплатити і за квартиру, і за судовий процес.

Тому ще раз нагадуємо про необхідність вчасно сплачувати рахунки. Це допоможе вам зберегти і ваші нервові клітини, і ваше майно.


Уважаемые совладельцы квартир!


В очередной раз напоминаем вам о необходимости вовремя оплачивать все счета за квартиру, ведь накопление долгов может привести к очень неприятным последствиям.
Ярким примером этого может служить ситуация, произошедшая с совладельцем квартир-должников.

Из-за своей халатности и нарушения законов у них изъяли колесно-транспортное средство, которое государственные исполнители забрали по решению суда.
Семья Дерменжи не оплачивает счета за квартиру в течение значительного периода. Конечно, все это время общая сумма долга постоянно росла.

Правление ОСМД "Новые Черемушки" много раз напоминало о необходимости уплаты и предупреждало о возможных последствиях неуплаты, но найти понимание и договориться с владельцами квартиры не удалось.
Тогда правление ОСМД, руководствуясь нормами украинского законодательства, обратилось в суд.

Суд тщательно изучил дело и выслушал аргументы Дерменжи, но в конечном итоге не обнаружил причин и оснований, по которым владелец квартиры не должен оплачивать счета.
Поскольку сумма долга оказалась довольно большой, а нарушители платить ее отказались, то долг будет взыскан в принудительном порядке (на основании решения суда и в соответствии с украинским законодательством).
Принудительное исполнение судебных решений в Украине возлагается на Государственную исполнительную службу, которая входит в систему органов Министерства юстиции Украины. Именно представители этой службы 2 октября 2020 изъяли автомобиль, который принадлежит Дерменжи, как оплату за накопленный долг. Еще раз обращаем внимание, что эвакуация автомобиля была осуществлена ​​сотрудниками Государственной исполнительной службы в присутствии представителей полиции. Поэтому обвинения Дерменжи в адрес правления ОСМД являются безосновательными.


Кроме того, по украинскому законодательству, та сторона, которая проиграла судебный спор, обязана будет возместить судебные издержки и расходы на адвоката. Поскольку Дерменжи проиграли это дело против правления ОСМД "Новые Черемушки", то теперь им придется заплатить и за квартиру, и за судебный процесс.

Поэтому еще раз напоминаем о необходимости вовремя оплачивать счета. Это поможет вам сохранить и ваши нервные клетки, и ваше имущество. 
ГАЛЕРЕЯ